Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie (KPP Cieszyn) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  3. pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  4. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-07 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Krzysztof Pawlik, adres poczty elektronicznej krzysztof.pawlik2@cieszyn.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 857 32 10 lub 600 974 053. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie,
ul. Wojska Polskiego 2, 43-400 Cieszyn

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 2 w Cieszynie. Siedziba oznaczona jest nazwą i numeracją ulicy ( znajdującą się w lewym górnym rogu wejścia głównego) oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego).
Przed wejściem do budynku komendy wyznaczone jest miejsce parkingowe o wymiarach 3,5 metra szerokości i 5 metra długości dla osób z szczególnymi potrzebami. Miejsce jest oznaczone znakiem pionowym i poziomym. Do wejścia głównego prowadzą schody ( 4 stopnie)  zaopatrzone w balustrady oraz poręcze, wejście oznaczone jest taśmą kontrastową. Na drodze do schodów jak i do podjazdu dla wózków nie ma krawężników. Zmiany poziomów nawierzchni są oznaczone kolorystycznie. Schody wejściowe mają odrębną fakturę powierzchni. Przy schodach prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Po lewej stronie drzwi  znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo. Wejście do punktu recepcyjnego oddzielone jest progiem wysokości 1,5 centymetra. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego - recepcja. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Blat recepcji umiejscowiony jest na wysokości 90 centymetrów. Personel recepcji oddzielony jest szybą, brak urządzeń wzmacniania głosowego dla osób z niedosłuchem. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. Pomieszczenie to oraz korytarz znajdujący się za drzwiami ( bramką wejściową na  teren jednostki) wyposażone jest w listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych na wysokości 98 centymetrów. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.  Aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji należy taką informację przekazać w punkcie recepcyjnym. Policjanci dyżurni wyposażeni są w urządzenie Cisco służące do kontaktu z osobą głuchoniemą. Aby skorzystać z tej możliwości należy zainstalować komunikator Cisco Jabber Guest (na komputerze, telefonie lub tablecie- szczegółowa informacja na stronie internetowej Policji – „Jak zainstalować komunikator Jabber”-https://euslugi.policja.pl/eu/instalacja-komunikatora/11,Jak-zainstalowac-komunikator-Jabber.html).
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na tym poziomie budynku dostępne są biura do czynności z osobą z niepełnoosprawnościami, dostępna jest również toaleta przystosowana do potrzeb ww osób. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo umiejscowiony na nich jest odpowiedni piktogram. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są szerokości 100 cm. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania, wyposażone jest w uchwyt po prawej stronie toalety.  Do dalszych części obiektu prowadzą schody.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu oraz pomieszczeniach za bramką znajdującą się w głównym wejściu do budynku.
W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku. Toalety na parterze ( poziomie wejścia do budynku) są częściowo przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Wojska Polskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością o wymiarach 3,5 metra x 5 metra. Miejsce jest oznaczone znakiem pionowym i poziomym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. W przestrzeni recepcji znajduję się urządzenie z dostępem do Internetu oraz klawiaturą brajlowską.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza Polskiego Języka Migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.  https://euslugi.policja.pl/

 

2. Komisariat Policji w Wiśle,
ul. 1 maja nr 44a, 43-460 Wisła

Siedziba Komisariatu Policji w Wiśle, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. 1 maja nr 44a w Wiśle, w dzielnicy Oaza. Siedziba oznaczona jest nazwą i numeracją ulicy ( znajdującą się na zachodniej ścianie budynku) oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (znajdującą się po lewej stronie wejścia głównego).
Do budynku wiedzie asfaltowa droga publiczna będąca w zarządzie Urzędu Miasta Wisła, natomiast sam budynek usytuowany jest wzdłuż ulicy. Komisariat Policji w Wiśle posiada wydzieloną i ogrodzoną część parkingową przeznaczoną na postój samochodów służbowych oraz pojazdów prywatnych funkcjonariuszy, natomiast dla interesantów przewidziano cztery stanowiska parkingowe znajdujące się obok północno-zachodniego skrzydła budynku. Wśród miejsc parkingowych nie ma wydzielonego odrębnego stanowiska dla osoby w niepełnosprawnością. Budynek od ulicy oddziela wybrukowany betonową kostką brukową chodnik o szerokości 1,5 metra z korytkiem odprowadzającym wodę deszczową do studzienki kanalizacyjnej. Do głównego wejścia wiodą dwukondygnacyjne schody (łącznie 13 stopni)  zaopatrzone w balustrady oraz poręcze. Do wejścia głównego nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. W sytuacji, gdy istnieje konieczność przyjęcia osoby poruszającej się na wózku, wykorzystywane jest urządzenie wyposażone w gąsienice o nazwie „transporter schodowy TS-100” (Uwaga! urzadzenie obecnie nie jest sprawne – awaria akumulatora), dzięki któremu osoba z niepełnosprawnością może wjechać po schodach do budynku. Na drodze do schodów jak i do podjazdu dla wózków nie ma krawężników. Droga oraz chodnik są na tej samej wysokości. Schody wejściowe mają odrębną fakturę powierzchni zapobiegającą poślizgnięciu. Nie ma odrębnego dzwonka przywoławczego, natomiast na ścianie południowej zainstalowano przycisk domofonu służący do komunikowania z funkcjonariuszem dyżurnym. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku, są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo. W budynku nie ma odrębnego pomieszczenia recepcji, a jej zadania spełnia poczekalnia znajdująca się pomiędzy wejściem głównym a dyżurką. Wejście do poczekalni oddzielone jest progiem wysokości 1,5 centymetra. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. Kontakt pomiędzy policjantem pierwszego kontaktu a interesantem następuje bądź przez domofon, a w przypadku konieczności przez okno dyżurki, częściowo zasłoniętym szybą. Brak urządzeń wzmacniania głosowego dla osób z niedosłuchem. Poczekalnia oraz korytarz znajdujący się za drzwiami  nie są wyposażone jest w listwy prowadzące. Personel jednostki Policji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego, jak również nie ma zainstalowanych żadnych urządzeń technicznych umożliwiających kontakt z osobą głuchoniemą
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Są odbierani są z poczekalni przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wejściowymi otwieranymi elektrycznie, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci są obsługiwani przez poszczególnych policjantów w ich pokojach służbowych, natomiast osoby z niepełnosprawnością w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.  Na drugą kondygnację budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, przy czym  jest ona przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są szerokości 100 cm. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo, umiejscowiony na nich jest odpowiedni piktogram. Przestrzeń pomieszczenia toalety zapewnia swobodę poruszania, wyposażone jest w uchwyt po prawej stronie toalety.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a. W przestrzeni poczekalni nie ma urządzeń z dostępem do Internetu oraz klawiaturą Braille´a.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza Polskiego Języka Migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.  https://euslugi.policja.pl/

 

3. Posterunek Policji w Istebnej, 
Istebna 1919 , 43-470 Istebna

Siedziba Posterunku Policji w Istebnej, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się w przysiółku „ Dzielec” oznaczona jest numerem porządkowym Istebna 1919 znajdującym się z prawej stronie ściany bocznej Posterunku usytuowanej wzdłuż drogi gminnej dojazdowej do posesji. Posterunek posiada tablicę informacyjną oraz godło na gmachu budynku (znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego). Bezpośrednio przy drodze gminnej znajduje się podświetlone logo policji.  Przed wejściem do budynku posterunku znajduje się parking samochodowy z 11 miejscami parkingowymi, w tym z jednym miejscem  wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnością (miejsce o wymiarach 3,5 metra szerokości i 5 metra długości –oznakowane) bezpośrednio przed wejściem. Miejsce jest oznaczone znakiem pionowym i poziomym. Do wejścia głównego prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową. Dojście jest z każdej strony czyli od drogi gminnej, z parkingu oraz z prawej strony budynku w kierunku zabudowań mieszkalnych  jak i Pogotowia Ratunkowego. Na drodze do wejścia głównego nie ma krawężników, istnieje swobodny przejazd dla wózków. Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon z możliwością połączenia z biurem kierownika Posterunku Policji, dyżurnym Komisariatu Policji w Wiśle oraz wideo - połączenie z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku, w dolnej części posiadają próg o wysokości ok. 2 centymetrów. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie. Aby skontaktować się i połączyć  z policjantem  należy w pierwszej kolejności skorzystać z opisanego wyżej domofonu. Posterunek Policji w Istebnej nie posiada recepcji,  jak również służby dyżurnej. Wejście główne jest zamknięte (elektromagnes, zamki). Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są przy drzwiach głównych wejściowych budynku i poruszają się po terenie Posterunku Policji w obecności funkcjonariusza Policji. Po wejściu do budynku znajduje się hol, pełniący również funkcję poczekalni. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. Z prawej strony znajduje się pomieszczenie pierwszego kontaktu, gdzie swobodnie można wykonać wszelkie czynności procesowe z osobą z szczególnymi potrzebami, wejście nie posiada progu. Drzwi mają szerokość 100 centymetrów. Z lewej strony dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb ww osób. Wejście do toalety  nie posiada progów, drzwi są o szerokości 100 cm. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania, wyposażone jest w uchwyt po prawej i lewej stronie toalety oraz uchwyty z obu stron umywalki. Dodatkowo pomieszczenie jest  wyposażone w urządzenie wzywające pomocy, umieszczone z prawej strony  obok toalety. Toaleta ta przeznaczona jest również dla interesantów.
Przejście z poczekalni (holu) do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem elektronicznym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na tym poziomie budynku dostępne jest jedno  biuro do czynności z osobą z niepełnosprawnościami, wejście bez progu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.
Posterunek Policji w Istebnej nie jest wyposażony w urządzenie służące do kontaktu z osobą głuchoniemą. Aby skorzystać z tej możliwości należy zainstalować komunikator Cisco Jabber Guest (na komputerze, telefonie lub tablecie- szczegółowa informacja na stronie internetowej Policji – „Jak zainstalować komunikator Jabber”-https://euslugi.policja.pl/eu/instalacja-komunikatora). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Funkcjonariusze PP Istebna posiadają  urządzenie z dostępem do Internetu , nie posiadają  klawiatury brajlowskiej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.  https://euslugi.policja.pl/


4. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie,
ul. Cieszyńska 76, 43-418 Pogwizdów

Siedziba Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Cieszyńskiej 76 w Pogwizdowie. Siedziba oznaczona jest nazwą i numeracją ulicy (znajdującą się nad wejściem głównym) oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego).
Teren jednostki jest ogrodzony z bramą wjazdową automatyczną, przed wjazdem umieszczony znak B-1 wraz z tablicą informacyjną, oraz bramką o szerokości ok 114 centymetrów dla petentów, otwartą w godzinach 7.30 do 15.30 - w godzinach urzędowania, przed którą znajdują się miejsca parkingowe (nie wyznaczone i nie oznakowane znakami informacyjnymi). Przed wejściem do budynku tutejszej jednostki nie ma  wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, są jedynie miejsca ogólnodostępne. Na wysokości bramki dla pieszych znajdują się 3 stopnie (pierwszy to wyjście z parkingu na krawężnik o wysokości ok 6 centymetrów i kolejne dwa to zejście w kierunku budynku o wysokości kolejno około 13 centymetrów i 14 centymetrów). Do wejścia głównego prowadzą schody (2 stopnie o wysokości kolejno około 14,5 centymetrów i ok. 14 centymetrów)  zaopatrzone w balustrady oraz poręcze. Na drodze do schodów powierzchnia jest wybrukowana i posiada krawężniki. Schody wejściowe mają odrębną fakturę powierzchni, są to gładkie kafle. Na wejściu do budynku brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy na wysokości ok 144 centymetrów. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo, natomiast wejście oraz wnętrze budynku tak. Wejście do punktu przyjęcia petentów oddzielone jest progiem o wysokości 1,5 centymetra. Brak urządzeń wzmacniania głosowego dla osób z niedosłuchem. Po przyjęciu petenta zostaje on wprowadzony do budynku pod nadzorem osoby przyjmującej i udaje się do miejsca docelowego. Najbliższe pomieszczenia do załatwienia sprawy petenta znajdują się na parterze budynku, do których prowadzą kolejne 3 stopnie po prawej i lewej części korytarza i są to pomieszczenia biurowe funkcjonariuszy pełniących służbę w terenie. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Aby połączyć się z konkretnym policjantem lub pracownikiem Policji należy taką informację przekazać osobie przyjmującej petenta. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu przyjęcia petenta przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie WRD KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika WRD, WFiZ KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu przyjęcia petenta do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kratą, po otwarciu której może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na tym poziomie budynku dostępne są biura do czynności z osobą z szczególnymi potrzebami, dostępna jest również toaleta, która nie jest przystosowana do potrzeb ww. osób. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są szerokości 100 centymetrów. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania. Do toalety prowadzi korytarz zawężony do 90  centymetrów ścianami budynku  Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo, umiejscowiony na nich jest odpowiedni piktogram.
Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach na parterze, w Zespole Finansów i Zaopatrzenia oraz na 1 piętrze do którego prowadzą schody, w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego.
W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na parterze i na 1 piętrze budynku. Toalety na parterze (powyżej poziomu wejścia do budynku) są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku, jednakże w toaletach brak uchwytów dla ww. osób.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego.

 

5. Komisariat Policji Zebrzydowicach
ul. Dworcowa 11, 43-410 Zebrzydowice

Siedziba Komisariatu Policji Zebrzydowicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Dworcowej 11 w Zebrzydowicach.. Siedziba oznaczona jest nazwą i numeracją ulicy ( znajdującą się na budynku od strony ulicy Dworcowej) oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (znajdującą się nad wejściem głównym do Komisariatu).

Na terenie parkingu brak jest miejsca dla osób z z szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień wysokości 10 centymetrów. Na drodze do wejścia od strony parkingu znajduje się krawężnik wysokości 15 centymetrów. Zmiany poziomów nawierzchni nie są oznaczone kolorystycznie. Stopień przy wejściu wys. 15 centymetrów nie posiada odrębnej faktury powierzchni. Budynek nie jest wyposażony  w podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo, natomiast przejście oraz zmiany wysokości poziomów tak.

Wejście do punktu kontaktu z dyżurnym jednostki oddzielone jest progiem wysokości 1,5 centymetrów. W pierwszym pomieszczeniu budynku znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego – możliwość bezpośredniej rozmowy z dyżurnym jednostki, który znajduje się znajduje się po lewej stronie od wejścia. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. Blat recepcji umiejscowiony jest na wysokości 90 centymetrów. Dyżurny oddzielony jest szybą oraz kratami, brak urządzeń wzmacniania głosowego dla osób z niedosłuchem. Pomieszczenie to oraz korytarz znajdujący się za drzwiami ( bramką wejściową na  teren jednostki) nie jest wyposażone w listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych. Policjant dyżurny nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.  Aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji należy taką informację przekazać w punkcie przyjęcia interesanta. Policjanci dyżurni jednostki nadrzędnej KPP Cieszyn wyposażeni są w urządzenie Cisco służące do kontaktu z osobą głuchoniemą. Aby skorzystać z tej możliwości należy zainstalować komunikator Cisco Jabber Guest (na komputerze, telefonie lub tablecie- szczegółowa informacja na stronie internetowej Policji – „Jak zainstalować komunikator Jabber”-https://euslugi.policja.pl/eu/instalacja-komunikatora/11,Jak-zainstalowac-komunikator-Jabber.html) oraz wybrać nr kontaktowy .
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na tym poziomie budynku dostępne są biura do czynności z osobą z szczególnymi potrzebami, oraz toaleta dla interesantów. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są szerokości 90 centymetrów. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania, nie jest wyposażone jest w uchwyty. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo, umiejscowiony na nich jest odpowiedni piktogram. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu oraz pomieszczeniach za bramką znajdującą się w głównym wejściu do budynku.
W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.  https://euslugi.policja.pl/

 

6. Komisariat Policji w Skoczowie,
ul. Rzeczna 7A, 43-430 Skoczów


Komisariat Policji w Skoczowie znajduje się przy ul. Rzecznej 7A w Skoczowie. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z nazwą oraz godłem znajdującą się z lewej strony przy wejściu do budynku oraz tablicą z nazwą ulicy i nr porządkowym znajdującą się po lewej stronie budynku.
Przed wejściem do budynku komisariatu wyznaczone jest jedno stanowisko parkingowe dla osób z z szczególnymi potrzebami o wymiarach 480 centymetrów x 365 centymetrów oznaczone znakiem pionowym i poziomym. Teren na zewnątrz budynku oraz wnętrze komisariatu znajdują się na jednym poziomie. Drzwi główne otwierają się na zewnątrz. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo.
Na wejściu znajduje się próg o wysokości 1,5 centymetrów. Na zewnątrz, po lewej stronie drzwi wejściowych, na wysokości 100 centymetrów, znajduje się przycisk przywoławczy, opisany jako „przycisk dla osób niepełnosprawnych”. Wewnątrz znajduje się pomieszczenie, oddzielające przed nieuprawnionym wejściem do pozostałej części budynku i pomieszczeń służbowych. W pomieszczeniu tym, po jego lewej stronie usytuowana jest recepcja, natomiast po prawej ogólnodostępna toaleta. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. Wydzielona część recepcji jest nieobsługiwana. Blat usytuowany jest na wysokości 115 centymetrów, natomiast odcinek służący do wejścia oraz opuszczenia punktu recepcji o długości 70 centymetrów usytuowany jest na wysokości 72 centymetrów. Wejście do ogólnodostępnej toalety ma szerokość 100 centymetrów i nie posiada progów. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo , umiejscowiony na nich jest odpowiedni piktogram. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania się. Toaleta wyposażona jest w uchwyty po obu stronach urządzeń sanitarnych. Wewnątrz toalety, po prawej stronie drzwi, na wysokości 100 centymetrów, również znajduje się przycisk przywoławczy, opisany jako „przycisk dla osób niepełnosprawnych”. Uruchomienie przycisków przywoławczych przed wejściem do budynku oraz w toalecie sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz zapaleniem kontrolki w recepcji. Osoby m .in. z niepełnosprawnością przyjmowane są w pokoju pierwszego kontaktu znajdującego się na parterze. Wejście do tego pomieszczenia, jak i innych pomieszczeń służbowych możliwe jest wyłącznie w obecności osoby uprawnionej tj. funkcjonariuszy lub pracowników KP w Skoczowie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Pomieszczenie dla osób oczekujących, od pozostałych pomieszczeń służbowych, za wyjątkiem ogólnodostępnej toalety oddzielone jest bramkami, wyposażonymi w elektrozamek. Możliwe jest przemieszczanie się osób na wózku pomiędzy ogólnodostępnym pomieszczeniem dla interesantów, a pokojem pierwszego kontaktu. Czynności z pozostałymi osobami wykonywane są również w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na pierwszym i drugim piętrze. Przemieszczanie odbywa się klatką schodową, w komisariacie nie ma windy. Na każdym piętrze znajdują się toalety.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do jednostki oraz jej pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W okolicy komisariatu nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie brajla.
Dyżurny jednostki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. https://euslugi.policja.pl/

 

7. Komisariat Policji w Strumieniu
ul. Księdza Londzina 47, 43-246 Strumień

Budynek komisariatu oznaczony jest tablicą informacyjną i numeracją umieszczoną na środku budynku, po lewej stronie drzwi wejściowych. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo.Przed posesją i na terenie posesji przynależnej do Komisariatu Policji w Strumieniu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.Nawierzchnia chodnika i placu parkingowego przy komisariacie  jest uszkodzona i nierówna.Furtka ogrodzenia posesji komisariatu jest uszkodzona, brak możliwości przejazdu- wejście przez bramę główną.
Budynek komisariatu, jak i komunikacja wewnątrz budynku uniemożliwia obsługę osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. Przed budynkiem znajduje się pięć schodów i wąski spocznik (brak podjazdów). Drzwi wejściowe otwierają się do środka budynku , nie są oznaczone kontrastowo. Wewnątrz znajduje się wąski korytarz z czterema schodami prowadzącymi do kolejnego wąskiego korytarza (brak podjazdów). Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Są odbierani są z poczekalni przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wejściowymi otwieranymi elektrycznie, nieoznaczone kontrastowo.. Interesanci są obsługiwani przez poszczególnych policjantów w ich pokojach służbowych, natomiast osoby z niepełnosprawnością w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.
Do drugiej kondygnacji budynku prowadzą schody.
W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na piętrze, przy czym nie jest ona przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wejście do toalety nie posiada progów, natomiast występuje różnica poziomów posadzki. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, umiejscowiony na nich jest odpowiedni piktogram. Przestrzeń pomieszczenia toalety zapewnia swobodę poruszania, ale nie jest wyposażona w uchwyt dla osób poruszających się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. W przestrzeni poczekalni nie ma urządzeń z dostępem do Internetu oraz klawiaturą Braille´a.
Komisariat Policji w Strumieniu nie posiada żadnych urządzeń ułatwiających kontakt z osobami niepełnosprawnymi ani też urządzeń ułatwiających poruszanie się tym osobom. Każdą sprawę można załatwić poprzez alternatywny dostęp do tłumacza języka migowego online, bezpośredni kontakt telefoniczny z policjantem dyżurnym, dzielnicowym poprzez email, telefon komórkowy. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.  https://euslugi.policja.pl/

 

8. Komisariat Policji w Ustroniu
ul. 3 Maja 21, 43-450 Ustroń       

Siedziba Komisariatu Policji w Ustroniu znajduje się przy ul  3 Maja 21,wjazd na parking budynku od strony ulicy oznaczony jest tabliczką z napisem „POLICJA” .  Na gmachu budynku po lewej stronie znajduje się duży napis i logo” POLICJA „. Ponadto przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo. Parking przy komisariacie nie posiada miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do wnętrza budynku  prowadzi jedno wejście, do którego  z poziomu parkingu  prowadzą schody ( pięć  stopni) wejście  to nie jest wyposażone w podjazd dla wózków ani  w poręcze.  Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi budynku o szerokości 110cm  otwierają się na zewnątrz. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego.  Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się okienko dyżurnego o wymiarach 1,2 x 1,2 metra  i parapecie na wysokości 90 cm.. Przy oknie znajduje się system wzmacniania głosowego. W poczekalni przy okienku  znajdują się dwa krzesełka oraz urządzenie do dezynfekcji rąk. Budynek na parterze nie posiada toalet dostępnych dla interesantów,  taka toaleta znajduje się  na piętrze budynku. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie, kontrastowo, brak odpowiedniego  piktogramu. Na parterze budynku znajduje się jedno biuro do którego prowadzi dwoje drzwi. Pierwsze  o szerokości 100cm zabezpieczone są za pomocą zamka elektromagnetycznego na kod .Drugie o szerokości 80 prowadzą do biura.  Po prawej stronie znajdują się schody o szerokości 108 cm  prowadzące na pierwsze piętro . Schody te wyposażone są w poręcz znajdującą się po prawej stronie. Na piętro bark jest możliwości dostania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na strome wzniesienie oraz małą szerokość schodów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazdy dla wózków. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.  Aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji należy taką informację przekazać dyżurnemu. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z recepcji przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).
W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Kzysztof Pawlik, adres poczty elektronicznej krzysztof.pawlik2@cieszyn.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 732 10.

 

9. Posterunek Policji w Goleszowie, 
ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów

Siedziba Posterunku Policji w Goleszowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Cieszyńskiej 25 w Goleszowie. Oznaczona jest tablicami urzędowymi umieszczonymi w rejonie wejścia- nad prawym górnym rogu drzwi wejściowych znajduje się godło oraz tablica z napisem Komisariat Policji w Ustroniu Posterunek Policji w Goleszowie. Na budynku od strony drogi, ulicy Cieszyńskiej umieszczone jest logo Policji. Bezpośrednio przed wejściem do budynku posterunku znajduje się parking samochodowy z 10 miejscami parkingowymi oraz parking dodatkowy w rejonie wjazdu z ulicy Cieszyńskiej z 12 miejscami parkingowymi. Na dzień 23 stycznia 2024 r. brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi chodnik, który jest przystosowany do bezpośredniego wjazdu z nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. Dojście dla osób ze szczególnymi potrzebami jest usytuowane od ulicy Cieszyńskiej, z parkingu. Na drodze do wejścia głównego nie ma krawężników stanowiących przeszkodę dla wózków, istnieje przejazd dla wózków. Do wejścia do budynku prowadzą schody, natomiast dla osób ze szczególnymi potrzebami do dyspozycji pozostaje podnośna platforma (znajdująca się po lewej stronie wejścia do posterunku) obsługiwana przez pełniących służbę w posterunku policjantów. Przy platformie znajduje się dzwonek dla osób potrzebujących skorzystać z platformy. Po prawej stronie drzwi znajduje się domofon z możliwością połączenia z biurem kierownika Posterunku Policji, dyżurnym Komisariatu Policji w Ustroniu oraz wideo-połączenie z dyżurnym KPP Cieszyn. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Schody oraz wejście do budynku nie są oznaczone kontrastowo. Drzwi nie są oznaczone kolorystycznie. Aby skontaktować się i połączyć z policjantem należy w pierwszej kolejności skorzystać z opisanego wyżej domofonu. Posterunek Policji w Goleszowie nie posiada recepcji, jak również służby dyżurnej. Wejście główne jest zamknięte (elektromagnes, zamki). Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są przy drzwiach głównych wejściowych budynku i poruszają się po siedzibie Posterunku Policji w Goleszowie w obecności funkcjonariusza Policji. Po wejściu do budynku znajduje się hol o wymiarach 2 metry na 1,5 metra, pełniący również funkcję poczekalni. Brak ogólnodostępnego aparatu telefonicznego. Wejście główne posiada próg wysokości 2 centymetrów. Drzwi mają szerokość 100 centymetrów. Na wprost drzwi wejściowych dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są o szerokości 90 centymetrów. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania, wyposażone jest w uchwyt po prawej i lewej stronie toalety oraz uchwyt z lewej strony umywalki. Pomieszczenie nie jest wyposażone w urządzenie wzywające pomocy. Toaleta ta przeznaczona jest również dla innych interesantów.
Przejście z poczekalni (holu) do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem elektronicznym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Posterunek mieści się na jednej kondygnacji. Na tym poziomie dostępne są trzy biura do czynności z osobą z niepełnosprawnościami, wejście bez progu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.
Posterunek Policji w Goleszowie nie jest wyposażony w urządzenie służące do kontaktu z osobą głuchoniemą. Aby skorzystać z tej możliwości należy zainstalować komunikator Cisco Jabber Guest (na komputerze, telefonie lub tablecie- szczegółowa informacja na stronie internetowej Policji – „Jak zainstalować komunikator Jabber-https://euslugi.policja.pl/eu/instalacja-komunikatora). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Funkcjonariusze posterunku posiadają urządzenie z dostępem do Internetu, nie posiadają klawiatury brajlowskiej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/S

Powrót na górę strony