Wiadomości

Nowy rok – nowy nabór do służby w Policji

Data publikacji 04.01.2024

W 2023 roku Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wszczął 1741 postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w Policji. W ciągu minionego roku szeregi śląskiego garnizonu zasiliły 564 osoby (w tym 108 kobiet). Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji – służba w Policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję.

Na początek - najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Jednak satysfakcja z realizowanych zadań z pewnością wszystko to zrekompensuje.

Służba w Policji od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga wielu kandydatów. W 2023 roku w województwie śląskim przyjęto do służby 564 policjantki i policjantów.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

• stabilną i długoletnią pracę;
• uprawnienia emerytalne już po 25 latach służby;
• korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe*) ok. 3790 netto dla osoby do wieku 26 lat, a ok. 3620 netto powyżej 26 lat plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie ok. 4891 netto dla osoby do wieku 26 lat, a ok. 4576 netto powyżej 26 lat oraz wysługa jw.;
• możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku;
• możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
• możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
• możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie);

korzystne warunki socjalne, w tym:
• nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
• nagrody jubileuszowe;
• coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
• coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
• zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
• coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
• urlopy dodatkowe;
• zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Najbliższy termin przyjęć już 4 marca. W 2024 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:

• 4 marca;
• 24 czerwca;
• 8 lipca;
• 9 września;
• 30 października;
• 30 grudnia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  • podanie o przyjęcie do służby (wg wzoru)
  • wypełniony  drukowanymi literami kwestionariusz część A i B ( do pobrania ze strony internetowej www.policja.pl)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu)
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały  do wglądu)
  • książeczka wojskowa z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową ( do wglądu plus kserokopia)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • osoby posiadające prawo jazdy proszone są o wykonanie kserokopii dokumentu (oryginał do wglądu)

Dokumenty składa się osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w tej sprawie -  tel.47 85 732 53 lub 47 85 732 18.


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Policji Śląskiej w dziale https://slaska.policja.gov.pl/kat/zostan-policjantem/212502,Rekrutacja.html#ogloszenia

POLICJĘ TWORZĄ LUDZIE — TWÓRZMY JĄ RAZEM.

Powrót na górę strony