Informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
ul. Wojska Polskiego 2
43-400 Cieszyn
tel.  47 85 73 100, 47 85 73 255 , fax: 47 85 73 244

Zespół Kadr i Szkolenia- dobór do służby 47 85 73 218

Kontakt email : komendant@cieszyn.ka.policja.gov.pl

Telefon alarmowy 997 lub  112

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach wymagających niezwłocznego podjęcia czynności. W tym celu prosimy o kontakt z dyżurnym jednostki pod nr tel. 47 85 732 00 lub nr alarmowy 112.

 

Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz Komisariaty

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie
Kontakt e-mail rd@cieszyn.ka.policja.gov.pl, tel. 47 85 73 512

Wydział  Kryminalny KPP Cieszyn
Kontakt e-mail kryminalny@cieszyn.ka.policja.gov.pl, tel. 47 85 73 282, fax 47 85 73 244

Wydział  Prewencji KPP Cieszyn
Kontakt e-mail prewencja@cieszyn.ka.policja.gov.pl , tel.  47 85 73 260 fax   47 85 73 244

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Cieszyn
Kontakt e-mail pg@cieszyn.ka.policja.gov.pl, tel. 47 85 73 271, fax 47 85 73 244

Komisariat Policji w Skoczowie 
Kontakt e-mail skoczow@cieszyn.ka.policja.gov.pl , tel. 47 85 73 610, fax 47 85 73 614

Komisariat Policji w Strumieniu
Kontakt e-mail strumien@cieszyn.ka.policja.gov.pl , tel. 47 85 73 910 fax 47 85 73 914

Komisariat Policji w Ustroniu  
Kontakt e-mail ustron@cieszyn.ka.policja.gov.pl , tel. 47 85 73 810, fax 47 85 73 814

Komisariat Policji w Wiśle
Kontakt e-mail wisla@cieszyn.ka.policja.gov.pltel. 47 85 73 710,  fax 47 85 73 714

Komisariat Policji w Zebrzydowicach 
Kontakt e-mail zebrzydowice@cieszyn.ka.policja.gov.pl tel. 47 85 73 930, fax 47 85 73 934

Adres skrytki e-PUAP KPP Cieszyn  /gbrxs1995z/skrytka

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@cieszyn.ka.policja.gov.pl

  • przesyłanie faksów pod numery: 47 85 73 244

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@cieszyn.ka.policja.gov.pl.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

Powrót na górę strony