Inżynieria ruchu drogowego

Inżynieria ruchu drogowego oraz imprezy z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny

Informacja dla organizatorów imprez, których przebieg związany jest z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, tj. rajdy rowerowe, rajdy samochodowe, korowody dożynkowe, itp.

W celu usprawnienia weryfikacji składanej dokumentacji dotyczącej planowanej imprezy, oraz w celu sprawdzenia przez organizatora spełnienia wszystkich wymagań stawianych w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym, do materiałów składanych m. in. w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie, udostępniamy Państwu możliwość skorzystania z poniższego załącznika "Uzupełnienia informacji", dostępnego w formacie PDF lub DOC. Postępowanie takie pozwoli znacznie ułatwić i przyspieszyć procedurę opiniowania oraz wydania zezwolenia. Poniżej znajduje się wyciąg z ustawy prawo o ruchu drogowym, informujący o zachowaniu terminu 30 dni składania wniosku, oraz rodzaju organów do których należy go złożyć.

Art. 65b. ustawy prawo o ruchu drogowym

1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:
    1) w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
    2) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
2. Organizator imprezy przesyła w terminie określonym w ust. 1 kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
    1) właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także
    2) komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
    3) komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
3. Wniosek powinien zawierać w szczególności: ...

Pozostałą część zapisów ustawy w zakresie wykorzystania dróg w sposób szczególny można odczytać w poniższym załączniku.

Do kontaktów z Państwem w tym zakresie, wyznaczony jest asp. szt. Grzegorz Hanzel z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie, tel. 47 85 735 20, tel. sekretariat 47 85 735 12.

Powrót na górę strony