2021 Rok pieszego

Bezpieczny rowerzysta

Wraz z nadejściem dodatnich temperatur i wiosennej aury na ulicach pojawiło się coraz więcej zwolenników dwóch kółek. Niestety dość często zdarza się, że rowerzyści zapominają, iż korzystanie z jednośladu oprócz przyjemności, obciążone jest także przepisami, do których każdorazowo powinni się stosować. Jutro policjanci prowadzić będą działania bezpieczny rowerzysta.

Rowerzyści, zaraz po pieszych to grupa użytkowników dróg szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia w konfrontacji z różnymi pojazdami. Pomimo licznych apeli wiele osób nadal porusza się po drogach nie stosując się do zasad ruchu drogowego. Aby przeciwdziałać podobnym zdarzeniom i spróbować zminimalizować ryzyko ich występowania, policjanci drogówki przeprowadzać działania pod nazwą „ Bezpieczny Rowerzysta”, w trakcie których zwracali będą uwagę na zachowanie rowerzystów, prawidłowe wyposażenie ich pojazdów, trzeźwość kierujących ale również na zachowanie kierowców wobec jednośladów.

Działania mają na celu też wskazanie rowerzystom zachowania, które są zgodne z normami prawa o ruchu drogowym, a także by w przyszłości uniknęli oni sytuacji niebezpiecznych na drodze.

 

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

Ważne pojęcia i definicje:

 

Droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 

Droga dla rowerów - droga lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów: określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jedni.

 

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Przejazd dla rowerzystów - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

 

Pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

 

Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

 

Wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

 

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROWEREM:

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat dokumentem stwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła minimalny wiek ( 10 lat) oraz wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

 

Warunkiem otrzymania karty rowerowej jest opanowanie zasad ruchu drogowego, umiejętności jazdy rowerem i techniki kierowania nim oraz zdanie egzaminu, składającego się z części teoretycznej – testu i części praktycznej przeprowadzanej na placu manewrowym.

 

Uczniowi szkoły podstawowej kartę rowerowa wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, dyrektor szkoły. W przypadku, gdy osoba, która nie jest uczniem szkoły podstawowej, kartę wydać może dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERÓW:

 

Rower, którym poruszamy się po drogach, musi być zaopatrzony w:

 • z przodu - co najmniej w jedno światło białej lub żółtej selektywnej, które może być migające,
 • z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
 • co najmniej w jeden sprawnie działający hamulec,
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku
 • kierunkowskazy - jeśli tylko w przypadku kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:

 

- barwy żółtej samochodowej na pedałach roweru,

- barwy żółtej samochodowej na bocznych płaszczyznach kół,

- barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

Ponadto w rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia,umieszczony na obu bokach opony, lub elementy odblaskowe w kształcie nie przerwanego pierścienia ,umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

ZASADY UCZESTNICTWA W RUCHU DROGOWYM

Najważniejszą regułą postępowania na drodze jest zachowanie wszelkiej ostrożności, unikanie wszelkiego działania (lub zaniechania), które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

 

Poruszając się po drodze ważnym jest znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego niezbędna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, także dla rowerzystów.

 

1. Stosowanie się do poleceń, sygnałów świetlnych i znaków drogowych

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych. Należy pamiętać, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do kontroli ( np. przez policjanta, funkcjonariusz Straży Granicznej, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierza Żandarmerii Wojskowej) mają bezwzględne pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Jeżeli na skrzyżowaniu występują zarówno sygnały świetlne jak i znaki drogowe, sygnały świetlne mają zawsze pierwszeństwo przed znakami drogowymi.

W sytuacji gdy ani osoby kierujące ruchem, ani sygnały świetlne czy znaki drogowe nie zarządzają ruchem, wówczas o zachowaniu na drodze decydują ogólne zasady ruchu drogowego.

 

2. Jazda po drodze rowerowej, jedni, po chodniku

 

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

 

Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 

W miejscach, gdzie nie ma wyodrębnionej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, rowerzyści powinni jechać poboczem. W przypadku gdy brak jest pobocza lub jest ono w złym stanie technicznym, albo rowerzysta utrudnia pieszym poruszanie się poboczem, wolno mu jechać po jezdni.

 

Dotyczy to wszystkich rodzajów dróg z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, na których ruch rowerów jest zabroniony.

 

3. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo gdy:

 

Opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem;

 

Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

 

Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni ( śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

 

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni, jeżeli opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 

4. Jazda w grupie:

 

Zgodnie z obowiązującą zasadą kierującemu rowerem zabrania się jazdy obok innego uczestnika ruchu, czyli w większej grupie rowerzystów należy jeździć gęsiego, jeden za drugim,

 

Wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

 

Liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać

 

KIERUJĄCY ROWEREM, A ALKOHOL

 

Zabronione jest kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu lub podobnie do niego działającego środka (np. narkotyków, leków). Jadący rowerem w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie) popełnia wykroczenie, za które grozi grzywna do 5 tys. zł oraz fakultatywnie zakaz prowadzenia rowerów. Przepisy zabraniają także przewożenia na rowerze osoby będącej pod wpływem alkoholu.

 

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE

 • Mając na uwadze własne bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie warto jeździć w kamizelce odblaskowej, odzieży wyposażonej w elementy odblaskowe, kasku ochronnym.
 • Należy zawsze używać roweru prawidłowo wyposażonego i sprawnego
 • Włączając się ruchu należy zachować ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu lub innemu pojazdowi
 • Podczas jazdy na rowerze należy unikać rozmów przez telefon, używania słuchawek ( ograniczają dźwięki ruchu ulicznego)
 • Jezdnię należy przekraczać na przejazdach dla rowerów. Na przejściach dla pieszych zawsze przeprowadzaj rower
 • Zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu zawsze wyraźnie i odpowiednio wcześniej należy sygnalizować
 • Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego uważając na znaki
 • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

Kierującemu rowerem zabrania się :

 • czepiania się pojazdów
 • jazdy bez trzymania się co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
 • jazdy obok innego uczestnika ruchu, dopuszcza się wyjątkowo jadę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 • policyjna naszywka na ramieniu kurtki, w tle pojazd policji
Powrót na górę strony